AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

Inhoud van het onlineaanbod
Bouw Je Camper (auteur) verleent geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Bouw Je Camper met betrekking tot schade van materiële of ideële aard die door het gebruik of niet‐gebruik van de beschikbaar gestelde informatie resp. door het gebruik van verkeerde en onvolledige informatie werden veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover niet kan worden aangetoond dat de auteur met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bouw Je Camper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, onderdelen van de pagina of het complete aanbod zonder speciale aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (’links’) die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van Bouw Je Camper liggen, zou Bouw Je Camper uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer zij kennis heeft van de inhoud en zij technisch in staat zou zijn en van haar in redelijkheid verlangd kan worden, het gebruik in geval van illegale inhouden te voorkomen. Bouw Je Camper verklaart uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de linkplaatsing geen illegale inhoud op de te koppelen pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina’s. Zij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhouden van alle gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden veranderd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen evenals voor vermeldingen van derden in de door de auteur ingerichte dealeroverzichten, overzichten van derdenaanbiedingen en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die terug te voeren is op het gebruik of niet‐gebruik van op deze wijze aangeboden informatie, berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkrecht
Bouw Je Camper streeft ernaar, de auteursrechten van de gebruikte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, door hem zelf gemaakte foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels‐ en fabrieksmerken zijn zonder beperking onderhevig aan de bepalingen van het desbetreffende merkrecht en het bezitsrecht van de desbetreffend geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van een vermelding kan er niet van worden uitgegaan dat het handelsmerk niet door rechten van derden beschermd is! Het copyright voor gepubliceerde, door Bouw Je Camper zelf opgemaakte objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. De vermenigvuldiging of het gebruik van dergelijke bronteksten, foto’s, grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten in andere elektronische of afgedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetaanbieding waar vandaan naar deze pagina werd verwezen. Indien onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de van toepassing zijnde rechtstoestand, blijven de inhoud en de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen van het document daarvan onverlet.